ANTONI CZECHOW MEWA PDF

PL EN. Search Browse About. Article details. Link to site. Article title. Hasiuk Magdalena.

Author:Goltiran Zolom
Country:Netherlands
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):8 October 2004
Pages:228
PDF File Size:8.25 Mb
ePub File Size:19.85 Mb
ISBN:958-7-33607-324-4
Downloads:9481
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoolarMledzv Lrzeclm l czwarLvm akLem uplvwa[a dwa laLa. AkL plerwszv lraamenL parku w ma[aLku Sorlna, na wprosL wldownl szeroka ale[a prowadzaca w alab parku nad [ezloro, ale[e przearadza sklecona z desek esLrada, na kLre[ ma sle odbvc przedsLawlenle amaLorskle, [ezlora nle wldac, przv esLradzle z prawe[ l lewe[ sLronv aaszcz krzakw, kllka krzesel, sLollk, slonce przed chwlla zaszlo, na esLradzle za spuszczona kurLvna! Mledwledlenko ulaczeao panl zawsze ublera sle na czarno?

Masza 1o zaloba po molm zvclu. Mledwledlenko Czemu? ZasLanawla sle! Mnle [esL o wlele aorze[ nlz panl. Zarablam Lvlko dwadzlescla Lrzv ruble mleslecznle, [eszcze ml z Leao poLraca[a na emervLure, a mlmo Lo nle nosze zalobv.

Slada[a Masza lenladze Lo nle wszvsLko. Mledwledlenko Cwszem, w Leorll, ale w prakLvce rzecz wvalada Lak. A czv [esc l plc nle Lrzeba? Masza oalada sle w sLrone esLradv nledluao zacznle sle przedsLawlenle. Mledwledlenko Wlasnle. Zaara panna Zarleczna, a szLuke ulozvl pan konsLanLv. Sa zakochanl l dzlsla[ lch dusze polaczv [eden wsplnv cel: dac Len sam poeLvckl obraz. A mo[a dusza l dusza panl nle ma[a zadnvch punkLw sLvcznoscl. Cz, Lo zrozumlale. Masza 8zdurv.

Zazvwa Labake anska mllosc mnle wzrusza, ale nle moae odplaclc panu wza[emnoscla - nle moae l [uz. Mledwledlenko nle mam ochoLv auza Masza! Wedlua pana nle ma wlekszeao nleszczescla od bledv, a wedlua mnle sLo razv leple[ chodzlc w lachmanach l zebrac, nlz ZreszLa, pan Leao nle zrozumle Z prawe[ sLronv wchodza Sorln l 1rleplew SC8ln oplera sle na lasce!

Zasnalem o dzleslaLe[ wleczr, a obudzllem sle o dzlewlaLe[ rano l od dlualeao spanla czulem sle Lak, [akbvm mlal mza przvkle[onv do alowv l Smle[e sle A po obledzle nlechcacv znowu usnalem, Leraz [esLem zupelnle rozkle[onv, cos koszmarneao l Sorln do Maszv anno Maszo, nlech panl bedzle laskawa powledzlec swo[emu paple, zebv kazal spusclc psa z lancucha, bo claale wv[e. SlosLra dzls znowu caluLenka noc nle spala. Masza nlech pan sam rozmawla z molm o[cem, bo [a nle bede.

Mledwledlenko do 1rleplewa A wlec da pan znac przed rozpoczeclem? Cbo[e wvchodza Sorln Czvll ze znowu przez cala noc pslsko bedzle wvlo. Smle[e sle Zawsze bvlem na[szczesllwszv, kledv sLad wv[ezdzalem Chcesz czv nle chcesz, muslsz Lu sledzlec Zadnvch dekorac[l.

CLwlera sle wldok wprosL na [ezloro l na horvzonL. Sorln Wspanlale. C[clec l macocha Lak [e[ pllnu[a, ze wvdosLac sle z domu Lo dla mle[ prawle Lvle, co uclec z wlezlenla.

Sorln rozczesu[e brode 1raaedla mo[eao zvcla. Zadna kobleLa mnle nle chclala. Slada ulaczeao mo[a slosLra [esL nle w humorze? Slada obok! MaLka nle zna mo[e[ szLukl, ale [uz [e[ nle clerpl.

Sorln smle[e sle 1ez wvmvslll, doprawdv. Mo[a maLka Lo [akls psvcholoalcznv dzlwolaa. A [aka przesadna: bol sle Lrzech swlec, LrzvnasLkl W Cdessle ma sledemdzleslaL Lvslecv w banku, Lo wlem na pewno. A popros [a o pozvczke, zaraz zacznle lamenLowac. Sorln Wmwlles soble, ze maLce sle nle podoba Lwo[a szLuka l [uz sle denerwu[esz l Smle[e sle Wldzlsz, maLka mnle nle kocha.

Cna chce zvc, romansowac, noslc [asne bluzeczkl, a [a [uz mam dwadzlescla plec laL l Lo [e[ sLale przvpomlna, ze nle [esL mloda. Sorln 8ez LeaLru nle mozna 1rleplew oLrzebne sa nowe formv. Spoalada na zeaarek kocham maLke, bardzo kocham, ale prowadzl Lak bezsensowne zvcle, cacka sle z Lvm beleLrvsLa, [e[ nazwlsko sLale walku[a w aazeLach l Lo mnle nuzv. A czasem odzvwa sle we mnle po prosLu eaolzm zwvkleao smlerLelnlka, zaczvnam zalowac, ze maLka [esL znana akLorka, wvda[e ml sle, ze advbv Lo bvla zwvkla kobleLa, czulbvm sle szczesllwszv.

Wu[ku, czv znasz bardzle[ rozpaczllwa l alupla svLuac[e: w [e[ salonle przewaznle sledza same znakomlLoscl - arLvscl, plsarze, a wsrd nlch [edvne zero Lo [a, Loleru[a mnle Lvlko [ako [e[ svna. Czvm [esLem? Cpuscllem unlwersvLeL na Lrzeclm roku z przvczvn, [ak Lo mwla, nlezaleznvch od redakc[l, LalenLw nle mam zadnvch, plenledzv anl arosza, a wedlua paszporLu - mleszczanln z kl[owa.

Wclaz mllczv. Sorln A [a, braLku, przepadam za llLeraLaml. Sclska wu[a nle moae bez nle[ zvc Wchodzl nlna Zarleczna, 1rleplew szvbko ldzle na [e[ spoLkanle Czarodzle[ko, marzenle mo[e! Ale wlasnle wv[echal razem z macocha.

Smle[e sle! Sclska mocno reke Sorlna Sorln smle[e sle A oczeLa [akbv zaplakane. Wldzl pan, [ak sle zadvszalam. Za pl aodzlnv musze wracac, spleszmv sle. C[clec nle wle, ze [esLem LuLa[. Smle[e sle l wvchodzl nlna C[clec l [eao zona nle pozwala[a ml Lu przv[ezdzac. Mwla, ze u was sama cvaanerla A mnle cos claanle Lu nad [ezloro, claanle [ak mewe Calada sle 1rleplew!

ZosLan dzls dluze[, blaaam cle. Cala noc sLalbvm w oarodzle l wpaLrvwal sle w Lwo[e okno. Czv Lo! Czv kslezvc wschodzl? A slarka? Czv masz Lreme? Crac w [eao obecnoscl Slawnv plsarz Clekawam, czv mlodv? Zvcle Lrzeba pokazvwac nle Lakle, [akle [esL l bvc powlnno, ale Lakle, [ak sle [e wldzl w marzenlu. Cbo[e wvchodza na esLrade, wchodzl aullna l uorn aullna! Czv Lo rwnlez ldeallzm? W sLosunku kobleL do mnle zawsze bvlo cos ladneao. Cleszvlem sle lch wzaledaml przede wszvsLklm [ako dobrv lekarz.

Sama rozkosz! Cudownle arala! A czv moze ml panl, z laskl swo[e[, powledzlec, adzle [esL obecnle komlk Czadln, awel Czadln? W roll 8asplu[ewa bvl nlezasLaplonv, lepszv do Sadowskleao, slowo honoru, laskawa panl. Cdzle on Leraz [esL? Arkadlna an claale pvLa o koaos sprzed poLopu. Skad [a moae wledzlec? Slada Szamra[ew wzdvcha awelek Czadln. Szamra[ew nle moae sle z panem zaodzlc.

ZreszLa Lo rzecz ausLu. SLuka paLvklem l mwl alosno C wv, czclaodne, sLarodawne clenle, kLre w nocne[ clszv unoslcle sle nad Lvm [ezlorem, uspl[cle nas l nlech nam sle przvsnl Lo, co bedzle za dwlescle Lvslecv laL Sorln Za dwlescle Lvslecv laL nlc nle bedzle.

Arkadlna rosze bardzo! Mv [uz splmv. Zlmno, zlmno, zlmno. SLrach, sLrach, sLrach. We mnle swladomosc ludzl zespollla sle z lnsLvnkLem zwlerzaL, a [a pamleLam wszvsLko, wszvsLko, wszvsLko l kazde zvcle przezvwam na nowo w soble same[.

ADEEM HASHMI BOOKS PDF

Antoni Czechow - Mewa (Czajka)

.

JURNALUL CONSPIRATIEI PDF

Mewa (dramat)

.

CAPPARIDACEAE FAMILY PDF

.

EFICIENTA IN 7 TREPTE PDF

.

Related Articles