BRANISLAV CUKIC PSIHOLOGIJA RADA PDF

Embed Size px x x x x Home Technology Cukic Promise08 V3. Post on Nov 1. Category: Technology 1 download.

Author:Tojagis Yoktilar
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):27 September 2007
Pages:482
PDF File Size:7.53 Mb
ePub File Size:19.59 Mb
ISBN:207-8-79264-227-4
Downloads:61196
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NilkreeLearn more about Scribd Membership Home. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Uploaded by Milan Savic II. Document Information click to expand document information Date uploaded Jul 03, Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document. Flag for Inappropriate Content.

Download Now. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Jump to Page. Search inside document. Jos onda je kod psa uogen nagon za Cuvanje, odbranu i borbu, Zahvaljujuci ovim osohinama, u pasa, Ijudi su postali bezbedniji, lak3e su dolazili do drugih zivotinja, koje su im sluzile za hranu, nisu se plagili divijih zveri, itd. Za lov su odabirani hitri, brzi psi, sa dobrim njuhom i snaznim zubima, sposobnim da napadnu divije zveri, te da se izbore s njima, Od tako primitivnog oda- biranja i negovanja svojstava, pa sve do naucnih postavki savremene ge- netike i selekcije u danagnjem vremenu, potencirana su pozitivna svojstva i osobine, i na taj nagin stvorene su nove, razlitite rase pasa koje se i da- nas odriavaju.

Danas se ratuna da ima preko priznatih rasa pasa u itavom svetu. Psi tragaci se koriste da po tragu brzo nadu zalutale planinare ili unesrecene u sneinim lavinama. Culo mirisa kod psa je do te mere razvijeno, da on po nadenom predmetu neke osobe pertle, dugmeta, maramice itd. Mnogim Ijubiteljima pasa je Zelja da imaju dobro obugenog i dre- siranog psa. Pored ovoga potrebno je poznavati i osnovna teoretska predznanja, koje nije tesko nauciti.

Pas se kao i druge iivotinje, rada sa izvesnim nagonima. Stene odmah po rodenju trazi hranu i instinktivno dolazi do nje. U vreme parenja muiiaci u prirodi nagonski trate Zenku. Psi guvari ne smeju bez potrebe da laju, i da uzimaju hronu od nepoznatih lica, koja ih mogu otrovati. Utiske iz poljne sredine pas prima pomocu ula mirisa, pipanja, sluha i vida. Pamdenje i inteligencija su veoma razvijeni u njega u odnosu na druge vrste zivotinja.

Sama knjiga je podeljena na dva poglavija. Da bi se postigao Zeljeni uspeh u dresuri, potrebno je dobro pomavyanie fiziologije newnog sis'ema, Sto i predstavija osnov u radu s psom. Za one koji Jele neito vise da postignu sa svojim ljubimcem, date su slozenije radnje, koje pas moie savladati, kada sa uspehom prode osnowni kurs obuke.

Svako ko voli psa treba da ga obugi i vaspita. Svako ko i poznaje gajenje pasa zna da je nemoguce objasniti ponasanje psa ako se ne zna ustrojstvo njegove nervne aktivnosti.

Ponaganje psa podstaknuto unutrasnjim ili spoljaSnjim na- drazajem nazivamo njegovom ,psihickom aktivnoscu". Zbog toga je poznavanje osnovnih zakonitosti vise nervne aktiv- nosti jedan od prvih i neophodnih uslova za uspesno dresiranje pasa. Zivotinja moze da ivi u odredenim uslovima zato Sto svoj orga- nizam prilagodava samo onim faktorima spoljasnje sredine, koji su joj neophodni za Zivot. Promena tih uslova uvek dovodi do odgovarajucih promena u organizmu iivotinje. Uzajamna povezanost organizma sa spoljasnjom sredinom ostva- ruje se preko razmene materija.

Pre mego Sto se pokuSaju promeniti, potrebno je upoznati zakon Zivota Zivotinje. Gasovi odmora u slobodnoj prirodi.

Pas Grej, visestruki Sampion, vlasnistvo K. Kako dolazi do celishodne uzajamne veze izmedu psa i oko- line? Na to emo pitanje sada odgovoriti. U rastu te razlike se smanjuju. U prirodi postoje anomalije; i kod zivotinja koje se normalno razvijaju zapazamo da se jedne brie razvijaju fizicki, a druge psihicki. Sta lei u osnovi ponaganja steneta u prvim danima iivota a Sta kasnije, kada njegova aktivnost dostigne celishodnost kao i kod odraslog psa?

Novonastali orga- nizam, tokom duzeg perioda vremena Poseduje veoma izra- zenu sposobnost za menjanje i tokom rasta ta sposobnost se sve vise umanjuje. Naslednost i promene su tesno povezani sa razmenom ma- terije. Sa rastom se kod njega razvija fizicka zrelost; ono postaje pokretnije, izdriljivije manje zavisno od vrste hrane. Mlada iivotinja se postepeno navikava na sredinu u kojoj Zivi, stige i nagomilava Zivotno iskustvo, i njeno ponaganje postaje kompletnije i raznovrsnije. Dolazi do pojave novog svojstva koje se moze definisati kao svrsishodna aktivnost.

U osnovi takve aktivnosti lezi sposobnost organizma iivo- tinje da reaguje na sve nadrazaje, dolazili oni spolja ili na- stajali u samom organizmu. Reakcija organizma na nadrazaj naziva se refleks, Refleksi se ostvaruju samo preko nervnog sistema. Treba dodati i to da nije svaki organizam spo- soban za velike i duboke promene. Ne treba zaboraviti da je krajnji cilj dresure da se uticajem raznovrsnih nadrazaja na organizam kod iivotinje izgrade ie- ljeni a blokiraju nezeljeni odgovori.

Objasnimo to na primeru. Da bi- smo proverili je li uslovni refleks izgraden i da li je uspostavijena potrebna veza izmedu komande i izvrSenja radnje, isprobacemo samo dejstvo uslovnog nadrazaja, izgovarajuci komandu sedi". Smenjivanjem nadrazaja izgraduju se kod psa ove ili one navike. Uslovni refleksi visin redova, pocev od dfugsa reda su po pravilu manje pogodni od refleksa prvoga reda.

Svaki pogetak je tezak, samo treba dosta upornosti. Kod jednih reakcija odbrane domi- nira u aktivnom, a kod drugih u pasivnom obliku; kod nekih pasa je izrazenija prozdrljivost ili pak reakcija orijentacije.

Svaka posebna izraiena reakcija, zahteva drugagije, posebno ophodenje sa psom. Na primer, ako je pas kukavica, potrebno je kod njega pailjivom dresurom razviti hrabrost i bes; dresiranje psa sa izrazitom prozdrijivoscu treba zasnovati na bezuslovnim nadrazajima hrane.

Ponekad je dovoljno izmeniti uslove sre- dine u kojoj pas zivi pa da se donekle izmeni i karakter do- minantne reakcije. Na primer, pas se nalazi u uslovima gde se sa njim loSe postupa, gde ga tuku i zastra3uju. Ovde se u prvom redu misli na uzrast psa, Kod starog psa sa izrazenom odbrambenom reakcijom pasivnog oblika nemo- guce je izgraditi oktivan oblik odbrane.

U vec formiranom organizmu jako je tesko saviadati po- stojece stanje. Nasuprot tome, mlade iivotinje lako reaguju na promene sredine. Kao Sto je poznato, psi se, kao i druge iivo- tinje, radaju sa odredenim sistemom reakcija, koji se sa rastom sve vise obogacuje uslovnim refleksima. Uvek, naime, treba imati u vidu koja reakcija dominira kod psa. Metoda podsticanja ukusa, gde je dresura za- snovana samo na nagradivanju poslasticama, bez ikakve pri- nude.

Metoda podrazavanja koja se oslanja na spo- sobnost psa da oponaga PonaSanje drugih pasa, 4. Kao Sto je poznato, istih pasa nema: kod jednih uslovni refleksi nastaju brzo, kod drugih sporije. Ponekad se dreser dugo i bezuspesno trudi da psa natera da laje na komandu.

U njoj se redom smenjuju nadrazaji bola kao prinuda j na- drazaji hrane kao podsticaj. Ova metoda po- maze da se skrati vreme dresiranja j omogucuje besprekorno izvrSavanje zadataka u razligitim sredinama i Pri razlicitim uslovima. Metoda dresiranja zasnovana samo na bolu kao nadrazaju naziva se mehanickom, a ona zasnovana samo na hrani — metodom pod- sticanja ukusa.

Kod psa koji je treniran samo putem nadraiaja bola moze doci do povlagenja, do gubljenja neophodnog kontakta sa dreserom. Psi koji su istrenirani samo putem nadraiaja hrane Postaju pokatkad nesigurni u ispunjavanju komandi dresera. Pas moze da se oslobodi uticaja dresera. Dresura putem jedino metode podsticanja ukusa ne moze da izgradi kod psa apsolutnu poslugnost. Osim toga, veoma je tesko dresirati sitog psa, jer on tada prestaje da ispoljava posebno interesovanje za hranu, a time se produzava vreme dresiranja.

U osnovne ko- mande spadaju one koje kod psa izgraduju osnovne navike. Na primer, kada se pred psa iznese vise predmeta i zapovedi se ,mirisi", kod njega treba na tu zapovest izgraditi naviku da po mirisu odabere samo potrebne predmete. Komanda ,fuj" se blago izgovara kada je pas pogresio. Potrebno je reci nekoliko redi o stalnosti i standardnosti izgovorenih zapovesti.

Slika 3. Vidni znak u zajednici sa glasnim znakom. Pored nabrojanih uslovnih nadrazaja, dreser je osnovni i najjaci nadrazaj za psa. Komanda je zamenila nadrazaj bola. Hrana kao bezuslovni nadrazaj ima vise funkeija u dresuri. Nekad se koristi za izgradnju osnovnog uslovnog refleksa na odredenu komandu, a nekad da bi se ubrzala putem kontrasta nagradivanje kada je komanda izvrsena i nenagradivanje kada se ne izvrsi.

Podsticanje izvrsenja zapovesti sti- mulise se malim komadima mesa. Samir Lepuzanovic.

BEDTIME EYES AMY YAMADA PDF

cukic promise08 v3

.

DARKLIGHT WONDROUS STRANGE PDF

V.Litricin-Dresura_pasa.pdf

.

INTIMIDADES PARA QUE ESTES BIEN DESDE ADENTRO PDF

M. Lopusina - Najzagonetnije Jugoslavenske Ubice

.

Related Articles